Bhakti Yoga Masters

quarta-feira, 24 de março de 2010

Bhakti Yoga Masters Sarasvati

Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja

Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
©Bhaktivedanta Book Trust

srila_bv_narayana.jpg

Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja Srila A.C. Bhaktivedanta Swami PrabhupadaSrila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja

divider.png
Lord Sri Krishna
Sri Krsna
©Bhaktivedanta Book Trust
Read more...
Lord Brahma
Sri Brahma
©Bhaktivedanta Book Trust
Read more...
Sri Narada Muni
Sri Narada Muni
©Bhaktivedanta Book Trust
Read more...
Srila Vyasa
Sri Vyasa
©Syamarani dasi
Read more...
Sri Madhva
Sri Madhva
Read more...
Madhva to Madhavenda Puri
Image
Madhavendra Puri
Sri Madhavendra Puripada
Read more...
Isvara Puri
Golden Tilak
Read more...
Sri Caitanya Mahaprabhu
Sri Caitanya Mahaprabhu
Read more...
Srila Sanatana Gosvami
Image
Read more...
Srila Rupa Gosvami
Image
Read more...
Sri Raghunatha Gosvami
Srila Ragunatha dasa gosvami
Read more...
Srila Jiva Gosvami
Image
Read more...
Sri Krsnadas Kaviraja Gosvami
Srila Krsna Dasa Kaviraja
Read more...
Sri Narotama, Srinivas, Syamananda
Srila Narotam dasa Thakur
Read more...
Sri Vishvanatha Cakravati Thakur
Sri Vishvanatha
©Syamarani dasi
Read more...
Sri Baladeva Vidyabhusana
Srila Baladeva Vidyabhusana
Read more...
Sri Jagannatha das Babaji
Srila Jagganatha dasa babaji
Read more...
Srila Bhaktivinode Thakur
Image
Read more...
Srila Gaurakisora Dasa Babaji Maharaja
Image
Read more...
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada
Read more...
Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami
Image
Read more...
Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Image
Read more...
Srila Bhaktivedanta Vaman Gosvami
Image
Read more...
Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Image
Read more...
Google-Translate-ChineseGoogle-Translate-Portuguese to FrenchGoogle-Translate-Portuguese to GermanGoogle-Translate-Portuguese to ItalianGoogle-Translate-Portuguese to JapaneseGoogle-Translate-Portuguese to EnglishGoogle-Translate-Portuguese to RussianGoogle-Translate-Portuguese to Spanish

Todas as Glórias a Sri Guru e Sri Gauranga!


Hare Krsna
Hare Krsna
Krsna Krsna
Hare Hare
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare

http://www.mygurudev.com/images/mannetjes.gif
Om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya Caksur-unmilitam yena tasmai sri-guruve namah

nama om visnu-padaya radhikayah priyatmane sri-srimad-bhaktivedanta narayana iti namine

Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, cuja missão foi dada por seu Siksa Guru Nitya-Lila Pravistta Om Visnupada Paramahansa Parivrajakacarya Astottara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Rupanuga Acarya Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja.